Het project

[update 13 februari 2015] Onderwijs met de iPad breidt uit!
Projectstatus is beëindigd!

1623637_775436445865477_4544483439549280985_nIn de loop van dit najaar werd een beslissing genomen over de voortgang van het iPadproject. Na intern overleg werd met instemming van ouderraad en MR besloten ook volgend schooljaar weer te gaan werken met de iPad in het eerste leerjaar en zelfs uit te breiden met de iPad in het vierde leerjaar VWO. De huidige iPad-generatie 3 Gymnasium mengt zich komend schooljaar met 3 Atheneum in 4 VWO en deze 3 Atheneum leerlingen hebben nog niet gewerkt met de iPad. Zij maken dus een inhaalslag. Ook wordt begonnen met de geleidelijke en begeleidde invoering van de iPad op de Monnikskap.
Hiermee is de projectstatus beëindigd en is definitief gekozen voor gebruik van de iPad in de hele school.
Een uitvoerige motivatie en verantwoording is te lezen in het document “Ipads in de klas vanaf 2015 en verder

Flyer ‘iPads op het Dominicus College 2015-2016’

flyer ipad 1516Flyer over de iPad voor leerlingen en ouders die overwegen zich op onze school aan te melden voor 2015-2016.

 

 

 

[update 7 januari 2014] iPads in alle eerste klassen van het Dominicus College in 2014-2015

leerlingDCOnlangs heeft het Dominicus College  besloten om te verbreden naar alle 1e klassen.  Dit is ingegeven door  diverse in- en externe ontwikkelingen:

 1. Differentiatie in de klas is een belangrijk aandachtspunt in ons onderwijs en we denken dat de iPad daar een belangrijk hulpmiddel kan zijn.
 2. De iPad biedt bij veel vakken mogelijkheden om lessen aantrekkelijker te maken. We zien bij diverse collega’s mooie voorbeelden hiervan.
 3. De maatschappij verandert in hoog tempo; een mobiele device is niet meer weg te denken. Daar moeten we onze leerlingen op een zinvolle manier mee om leren gaan.
 4. In het onderwijs neemt de toepassing van ICT en in het bijzonder de inzet van de tablet een enorme vlucht.
 5. Er komt meer en meer geschikt lesmateriaal op de markt via VO-content, de iScholenGroep en de uitgevers. Inmiddels zijn onze eigen docenten binnen 6 secties actief bezig met het ontwikkelen en arrangeren van lesmateriaal.
 6. De gebruikers (leerlingen, de docenten die er les aan geven en de betrokken ouders) zijn in meerderheid enthousiast.
  Onlangs werd een vragenlijst afgenomen onder de docenten die lesgeven aan de iPadklassen.  Hieruit bleek dat de meeste docenten (voorzichtig)  positief staat tegenover de inzet van de iPads tot dusver en de schoolbrede invoering ervan in het komende schooljaar.
  De leerlingen uit onze vier iPadklassen gaven in een vragenlijst in het kader van een profielwerkstuk aan graag gebruik te maken van de mogelijkheden van de iPad. Enkele conclusies lees je hier.
  De ouders van het huidige eerste leerjaar hebben we ook een vragenlijst voorgelegd. In zijn algemeen was men positief over het iPadproject en gaf 62% van de ouders aan het een (zeer) goed idee te vinden volgend schooljaar de iPad in alle eerste klassen in te voeren en had 21% hierover niet een mening. Een samenvatting van de resultaten is hier te lezen.

We zien ondertussen ook dat  de iPad niet zaligmakend is en dat er nog veel moet gebeuren.  De iPad zal ook zeker niet over al de oplossing voor zijn en overal duidelijke meerwaarde hebben. Uiteindelijk is het een hulpmiddel in handen van leerling en docent, hoewel het wel een heel krachtig hulpmiddel is, waarvan we moeten proberen zo optimaal mogelijk gebruik te maken.  Ook is er op dit moment nog onvoldoende lesmateriaal wat bruikbaar is op de iPad en de mogelijkheden van de iPad optimaal benut.  Maken en arrangeren van eigen materiaal kost veel tijd en de betaalbaarheid blijft een punt van aandacht.

We gaan de komende tijd alles in het werk stellen om docenten te faciliteren en proberen meer inzicht te krijgen in ontwikkelingen in de toekomst:

 1. In de scholingsbijeenkomsten zal de focus langzaamaan verlegd worden naar didactische vraagstukken;
 2. In het voorjaar een studiebijeenkomst met aandacht aan differentiatie in de klas en gepersonaliseerd leren;
 3. We blijven docenten die willen experimenteren en / of materiaal ontwikkelen ruim faciliteren in uren en stellen Macbooks beschikbaar aan ontwikkelaars;
 4. We doen samen met het Mondial College en de HAN een aanvraag voor een onderzoek naar de meerwaarde van de iPads;
 5. In december starten we met een visiediscussie over ons Onderwijs voor de toekomst. De discussie wordt gaandeweg 2014  verbreed.

Ouderavond 5 juni 2013

> de PowerPointpresentatie van Menno Bartlema op de ouderavond is hier terug te zien

[Update januari 2013] Het schooljaar 2013-2014

banneripad2

 • Leerjaar 1 Gymnasium In de nieuwe 1e klassen van het Gymnasium gaan we dit experiment in 2013-2014 voortzetten. We denken dat we met de kennis die we nu hebben opgedaan bij de volgende lichting ons voordeel te kunnen doen; een betere voorbereiding zal zeker meer rendement op gaan leveren. Uitbreiding naar alle 1e klassen is gezien de vele onduidelijkheden nu een te grote stap
 • Leerjaar 2 Gymnasium We gaan met de huidige leerlingen in 2013-2014 leerjaar 2 verder experimenteren met het gebruik van iPads. Op dit moment is het nog te vroeg om iets zinnigs te zeggen over leerrendement maar het is wel duidelijk dat leerlingen het onderwijs aantrekkelijker vinden. Docenten zijn nog volop op zoek naar de mogelijkheden die de iPad in het onderwijs biedt en er is meer tijd nodig om daar een goed beeld van te krijgen.
 • Overige afdelingen / leerjaren We gaan komende weken bekijken hoe we enthousiaste docenten die door deze beperkte uitbreiding niet de kans krijgen om aan te haken, toch bij het experiment kunnen laten aansluiten zodat het meer wordt dan iets van alleen het Gymnasium.

[Update januari 2013] Tevredenheidsonderzoeken december 2012

diagramOuders In december hebben we onder ouders van de leerlingen die met iPads werken een enquête afgenomen. 81% heeft gereageerd en de reacties waren erg positief met uiteraard wel een enkele kanttekening. Zie hier voor de resultaten.

Docenten Tegelijkertijd hebben we ook docenten die met de iPads in de klas werken bevraagd op hun ervaringen. Daar komt een gemengd beeld uit. Er zijn een aantal enthousiaste gebruikers maar een groot deel is nog op zoek naar meer didactische mogelijkheden en de meerwaarde in de klas. Een samenvatting van de resultaten is hier te vinden.

Leerlingen De tevredenheid van leerlingen is onderwerp van 2 onderzoeken die leerlingen van de bovenbouw uitvoeren in het kader van hun profielwerkstuk. Leerlingen zijn blij met de iPad , geven aan dat de school leuker wordt en dat de iPad handig is om dingen op te zoeken, aantekeningen te maken en ze hoeven veel minder boeken mee te sjouwen. Een overzicht van de reacties van leerlingen vind je hier.

De resultaten van bovenstaande onderzoeken nemen we mee in de besluitvorming over het vervolg van dit experiment met iPads in 2013-2014.

Waarom is er gekozen voor een tablet?

In een artikel op Kennisnet wordt geconcludeerd: “De enige betaalbare manier om als school alle leermiddelen digitaal aan leerlingen aan te bieden, lijkt de tablet te zijn”. Ook de VO-raad heeft onlangs nog gesteld dat er haast moet worden gemaakt met het gebruik van tablets en smartphones in het voortgezet onderwijs. In een vergelijking tussen laptop, pc en tablet:

 • Een laptop is minder geschikt voor het op en neer sjouwen tussen huis en school;
 • Geen enkele laptop kan een dag zonder stroom, kabel- en adapterchaos is het gevolg;
 • Een laptop is gevoelig voor hardware problemen;
 • Het opstarten van een laptop kost tijd;
 • Een tablet is klein en licht en kan daardoor gemakkelijk in een schooltas en mee naar huis;
 • Een tablet kan een hele schooldag op een batterijlading;
 • Een tablet is niet geschikt voor “multi-tasking” (meerdere programma’s tegelijk open), maar in een lessituatie is dit eerder een voordeel dan een nadeel.
 • Een tablet wordt gekenmerkt door intuïtief bedieningsgemak. Daarnaast is het ook meer dan de pc of laptop, zeker zoals die tot nu toe veelal in het onderwijs zijn ingezet, een persoonlijk device.
 • Een tablet past op de leerlingentafel in de huidige lokalen, veel meer dan een laptop of PC. De huidige lessituatie kan daarmee gehandhaafd blijven.

[september 2012] De start: het project(plan)

lipdub_ipadIn het schooljaar 2012-2013 starten we op school met een iPad-project in de twee 1Gymnasiumklassen. Uitgangspunt van de school is eigentijds, uitdagend en activerend onderwijs aan te bieden met aandacht voor nieuwe media. Ook wil de school zoveel als mogelijk op maat, persoonlijk onderwijs aanbieden. Gezien de ontwikkelingen van ICT in de samenleving en ook in het onderwijs; de vlucht die de social media, het interactieve internet, de toename in digitaal lesmateriaal en de smartphones en tablets nemen om het leven en leren te verrijken, is de school de mening toegedaan dat de inzet van tablets een belangrijke bijdrage kan leveren aan een verbeterde didactische aanpak die aansluit bij de leefwereld van de leerling. De mogelijkheden van ICT in het onderwijs groeien exponentieel en creëren een breed scala van nieuwe didactische werkvormen. Op grond van de behoefte bij een groep docenten op onze school en de ervaringen bij de collega-scholen heeft de schooldirectie besloten om een experiment met de inzet van tablets in het onderwijs te starten in 2012-2013. Dit om op beperkte schaal ervaring op te doen met grotendeels digitaal aangeboden lesmateriaal. Wij voorzien dat hierdoor de variatie en flexibiliteit in inzet van leerstof tijdens de les toeneemt in niveau en reikwijdte en dat wij hiermee het differentiëren in de klas kunnen faciliteren en stimuleren.

Meer informatie in ons Projectplan.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s